Category Archives: O projektu

Opis projekta

Logo_pravni_ekon_final_highHRZZ logo 4 color PNG

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost u sklopu programa istraživačkih projekata. Projekt je započeo 10.9.2015. i traje do 9.9. 2019.

Cilj projekta je povećati razumijevanje učinaka ekonomskih teškoća obitelji na odnose u obitelji, roditeljstvo, psihosocijalne i obrazovne probleme adolescenata u vrijeme nacionalne ekonomske krize. Istraživanje polazi od modela obiteljskog stresa (Family stress model – FSM) (Conger, Conger i Martin, 1994; Conger i Donnellan, 2007). Polazeći od kritičke i temeljite metodološke analize dosadašnje primjene FSM-a te analize brojnih istraživanja različitih aspekata ugroženog razvoja adolescenata, predložen je novi prošireni, sveobuhvatni integrativni model utjecaja ekonomskih poteškoća obitelji na psihosocijalnu prilagodbu adolescenata (IMEPO), koji će biti provjeren u okviru ovog projekta.

Koristeći kompleksan kvantitativni i kvalitativni istraživački nacrt, projektom će se istražiti čimbenike rizika/zaštite razvoja adolescenata u vrijeme produžene ekonomske krize.

Ciljevi kvantitativnog longitudinalnog istraživanja su:

(1) Procijeniti ukupni i individualni doprinos prediktora u integrativnom modelu utjecaja ekonomskih poteškoća obitelji (IMEPO) na psihosocijalni razvoj adolescenata, pri čemu će kriterijske varijable biti internalizirani problemi (npr. simptomi anksioznosti, simptomi depresivnosti), eksternalizirani problemi (npr. nasilno i delinkventno ponašanje), druga rizična ponašanja (konzumacija alkohola i droga, kockanje i rizične seksualne aktivnosti) te obrazovni ishodi, uključujući napuštanje obrazovanja,

(2) Usporediti uspješnost dva modela – osnovnog FSM i novog integrativnog modela utjecaja ekonomskih poteškoća obitelji (IMEPO) – u predviđanju psihosocijalnih i obrazovnih problema u razvoju mladića i djevojaka,

(3) Utvrditi potencijalne rizične i zaštitne čimbenike koji predstavljaju moderatore odnosa između ekonomskih poteškoća obitelji i psihosocijalnih problema adolescenata te njihovih obrazovnih ishoda te

(4) Ispitati promjene različitih psihosocijalnih rizika i problema u školskom postignuću tijekom adolescencije (u dobi između 15. i 17. godine).

Cilj kvalitativnog istraživanja je (5) Ispitati obrasce ranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja te steći dublje razumijevanje procesa i čimbenika koji vode ka napuštanju srednje škole, a povezani su s ekonomskim poteškoćama obitelji.

Polazeći od longitudinalnog istraživačkog nacrta adolescenti će se pratiti u tri točke mjerenja (15, 16 i 17 godina odnosno I, II i III razred srednje škole). Ciljana populacija istraživanja su adolescenti upisani u srednju školu u dobi od 15 godina. U istraživanju će se koristiti dvo-etapni neproporcionalno stratificirani klaster uzorak koji će obuhvatiti približno 1200 učenika i njihovih majki/skrbnica. Istraživanje će se provesti u 6 županija središnje Hrvatske različitog ekonomskog statusa. Ovakvim odabirom i klasifikacijom županija pruža se mogućnost za uvođenjem parametara ekonomskog razvoja županija kao nezavisnih varijabli u složene višerazinske modele. Druga dimenzija razlikovanja je obrazovni program: gimnazija, strukovni program u trajanju od četiri godine i u trajanju od tri godine. Prema tome, koristiti će se faktorijalni nacrt 3 X 3, koji će poslužiti za statističko modeliranje makro utjecaja. U istraživanju će biti korišteni standardizirani mjerni instrumenti koji su prethodno validirani na uzorcima populacije adolescenata, a dio instrumenata će biti prilagođen kulturalnim specifičnostima Hrvatske. Kako bi se testirali IMEPO model i njegovi pojedini dijelovi te odgovorilo na istraživačka pitanja, podaci će biti analizirani u okviru hijerarhijskog linearnog modeliranja i strukturalnog modeliranja.

Za potrebe kvalitativnog istraživanja, metodom namjernog uzorka bit će odabrano 40 učenika iz početnog uzorka u kvantitativnom longitudinalnom dijelu istraživanja, koji su u promatranom razdoblju napustili srednjoškolsko obrazovanje. Podaci će se prikupljati metodom dubinskog intervjua, a za obradu empirijske građe koristit će se kvalitativna analiza sadržaja. Etičnost postupanja tijekom cijelog istraživačkog procesa detaljno je razrađena s obzirom na sadržaj istraživanja i dob sudionika.

Ishodi projekta će se moći iskoristiti za daljnje razvijanje socijalnih i obrazovnih politika usmjerenih prema smanjivanju negativnih učinaka ekonomskih teškoća na obitelji, obiteljske odnose i probleme prilagodbe adolescenata. Temeljem nalaza istraživanja bit će izrađene opće preporuke na razini mjera socijalne politike, obiteljske politike te specifične preporuke od značaja za operacionalizaciju nacionalnih strategija za djecu i mlade, koje će se prezentirati nadležnim državnim i regionalnim tijelima te strukovnim udrugama.